ODWIEDZINY

Dzisiaj 53

Wczoraj 35

W tygodniu 53

W miesiącu 965

Od 2008 roku 560711

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

LR1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

I

Kontakt

Telefon: 22 220 43 18/36/63 fax: 22 220 43 06

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE;.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

III

Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1); ;

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

- roczne sprawozdanie finansowe

- gwarancja bankowa

- ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

W roku 2013 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,1057

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

8. Wykaz pojazdów WPC.

9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1);

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPC.

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

IV

Opłata

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

- do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji

- powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji


Wniosek należy przesyłać na adres:
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień - 17 zł - opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Warszawa Mokotów - CITI Bank Handlowy
Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

V

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.);

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. - Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyc ten termin o miesiąc.

Znajdź nas na Facebook