Start ·· Licencje wspólnotowe + Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika ·· Rodzaje wniosków ·· Przewóz rzeczy ·· LR1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
Menu KPSPM
Kontakt
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie
Przewoźników Międzynarodowych
w Bydgoszczy
z siedzibą w LIPNIKACH
ul. Łochowska 16, 86-005 BIAŁE BŁOTA
NIP: 953-17-12-034
REGON: 091134994
KRS: 0000119358
tel. +48 52 381 49 94
fax. +48 52 349 44 56
email: biuro(at)kpspm.pl
Bank PKO SA II O/Bydgoszcz
Filia Białe-Błota - nr konta:
77 1240 3493 1111 0000 4285 8571
Prawnik
Mecenas Marcin Nadarzewski
tel. +48 52 3814994
Dyżury prawnika w siedzibie stowarzyszenia:
w każdy piątek od 900 do 1000
Prawnik niemiecki
Mecenas Roland Myca
udziela porad prawnych
dla członków
KPSPM Bydgoszcz
w środy godz. 17.30 do 18.30
Fasanenweg 96
44269 Dortmund
Germany
tel +49 2311894440
kom. +49 1635689355
www.kanzlei-myca.net
Konsul polski w Berlinie
Danuta Dominiak-Woźniak
Radca Minister
Przedstawiciel Ministra Infrastruktury
Botschaft der Republik Polen
Lassenstrasse 39
tel. 030 32597773
D-14193 Berlin
danuta.wozniak@botschaft-polen.de
WITD - Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Inspektorat
Transportu Drogowego


ul. Hetmańska 28
85-039 Bydgoszcz
tel. +48 52 3238346
fax. +48 52 3238345
www.witd.bydgoszcz.pl

Informacja o przepisach dotyczących
transportu drogowego:
piątki w godz. 900 do 1500

LR1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy PDF Drukuj Email

I

Kontakt

Telefon: 22 220 43 18/36/63 fax: 22 220 43 06

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE;.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

III

Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1); ;

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

- roczne sprawozdanie finansowe

- gwarancja bankowa

- ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

  • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd.

W roku 2013 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,1057

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

8. Wykaz pojazdów WPC.

9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1);

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPC.

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

IV

Opłata

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

- do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji

- powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji


Wniosek należy przesyłać na adres:
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień - 17 zł - opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Warszawa Mokotów - CITI Bank Handlowy
Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

V

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.);

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. - Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyc ten termin o miesiąc.

 
Teraz z nami
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Tagi
Ankieta
Czy informacje z tej strony okazały się pomocne?
 
Ulti Clocks content
Statystyki odwiedzin
odwiedzin [+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
141
257
239

+18

wszystkich odwiedzin
[od grudnia 2008] 396 515