ODWIEDZINY

Dzisiaj 0

Wczoraj 153

W tygodniu 153

W miesiącu 4233

Od 2008 roku 635039

  • KPSPM
  • KPSPM
  • 25-lecie KPSPD
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM

Zmiany dotyczące ważności licencji i świadectw kierowców w związku z COVID-19

KOMUNIKAT BTM - INFORMACJA 47/2020

04.06.2020

Dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz. Urz. UE L 165 z 27.5.2020, s. 10).

Informujemy, iż zgodnie z ww. rozporządzeniem następuje przedłużenie terminów przewidzianych wart. 13 ust. 1 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, a także terminów ważności licencji wspólnotowych i świadectw kierowcy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 oraz licencji wspólnotowych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1073/2009. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 4 czerwca 2020 r. Poniżej treść wybranych przepisów:

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698:

1.   Niezależnie od art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w przypadku gdy właściwy organ na podstawie rocznych sprawozdań finansowych lub poświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, za lata finansowe obejmujące całość lub część okresu między 1 marca a 30 września 2020 r., stwierdza, że przedsiębiorca transportowy nie spełnia wymogu dotyczącego zdolności finansowej określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, termin określony przez właściwy organ na potrzeby art. 13 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia nie może przekraczać 12 miesięcy.

 

2.   Niezależnie od art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w przypadku gdy właściwy organ stwierdził przed 28 maja 2020 r., że dany przedsiębiorca transportowy nie spełnił wymogu dotyczącego zdolności finansowej określonego w art. 13 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, i określił dla tego przedsiębiorcy transportowego termin na uregulowanie tej sytuacji, właściwy organ może – pod warunkiem że termin ten nie upłynął 28 maja 2020 r. – przedłużyć ten termin. Termin ten nie może przekraczać 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698:

1.   Niezależnie od art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009, ważność licencji wspólnotowych, która w przeciwnym razie zgodnie z tym przepisem upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy. Uwierzytelnione wypisy zachowują odpowiednio ważność.

2.   Niezależnie od art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009, ważność świadectw kierowcy, która w przeciwnym razie zgodnie z tym przepisem upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy. (…)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698:

1.   Niezależnie od art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, ważność licencji wspólnotowych, która w przeciwnym razie zgodnie z tym przepisem upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy. Uwierzytelnione wypisy odpowiednio zachowują ważność.

2.   Niezależnie od art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 decyzje w sprawie wniosków o zezwolenie na świadczenie usług regularnych złożonych przez przewoźników w okresie od 12 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. są podejmowane przez organ wydający w terminie sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku. Niezależnie od art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 właściwe organy państw członkowskich, do których zwrócono się o wydanie zgody w odniesieniu do takiego wniosku zgodnie z ust. 1 tego artykułu, zawiadamiają organ wydający o swojej decyzji w sprawie wniosku w terminie trzech miesięcy. Jeżeli organ wydający nie otrzyma odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy, uznaje się, że organy, do których się zwrócono, wyrażają zgodę, i organ wydający może udzielić zezwolenia. Przedłużenie terminu do trzech miesięcy w przypadku państw członkowskich, do których zwrócono się o wydanie zgody na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, ma zastosowanie do wniosków otrzymanych przez państwa po 27 marca 2020 r. (…)

Link dotyczący informacji przekazanych przez Komisję dotyczących niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Polskę tutaj

 


KOMUNIKAT BTM - INFORMACJA 48/2020

08.06.2020

w sprawie postępowania z wnioskami o przedłużenie licencji wspólnotowych oraz świadectw kierowcy w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczącego odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz. Urz. UE. L Nr 165 z 27.5.2020, s. 10)

Jeżeli przewoźnik złożył wniosek o przedłużenie uprawnień przed wejściem w życie rozporządzenia 2020/698, który nie został rozpoznany przez organ do dnia 4 czerwca 2020 r., albo po jego wejściu w życie, to w przypadku spełnienia wymogów do jego przedłużenia datą wskazaną w decyzji administracyjnej, od której uprawnienie będzie kontynuowane, będzie następny dzień po upływie 6 miesięcy od dnia wskazanego na wcześniejszej decyzji.

Przykładowo, gdy na licencji wspólnotowej/świadectwa kierowcy datą ważności uprawnień jest dzień 30 czerwca 2020 r., to przedłużenie uprawnień nastąpi z dniem 31 grudnia 2020 r., a nie z dniem 1 lipca 2020 r.

Niezależnie od powyższego przewoźnik może wystąpić o umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie przedłużenia uprawnień, jeżeli uzna, że może tego dokonać w okresie późniejszym. Wówczas organ umorzy postępowanie administracyjne na podstawie art. 105 § 2 k.p.a.

W takiej sytuacji przewoźnik będzie mógł złożyć ponownie wniosek w okresie późniejszym (zgodnie z utrwaloną praktyką jest to okres ok. 3 miesięcy przed upływem ważności uprawnień, do którego to terminu ważności należy doliczyć okres 6 miesięcy, na jaki ważność uprawnień została przedłużona z mocy prawa rozporządzeniem 2020/698).

 

Znajdź nas na Facebook